Kegiatan

DAFTAR NILAI UTS GANJIL 2018-2019 MK PSIKOLOGI ANAK (IKK221) PARAREL 1 No. NIM NILAI No. NIM NILAI 1 A24150068 61 48 H44170049 86,5 2 A24170055 73 49 H54140002 70 3 A34150004 62 50 H54150004 77,5 4 A34150011 67,5 51 H54150005 43,5 5 A34150019 48,5 52 H54150013 67 6 A34150031 58,5 53 H54150028 66 7 A34150038 […]

562 total views, no views today

DAFTAR NILAI UTS GANJIL 2018-2019 MK METODE PENELITIAN KELUARGA (IKK311) NO NIM NILAI UTS NO NIM NILAI UTS 1 I24150001 90 52 I24150057 63 2 I24150002 92 53 I24150059 82 3 I24150003 54 54 I24150060 76 4 I24150004 74 55 I24150061 70 5 I24150005 78 56 I24150062 66 6 I24150006 61 57 I24150063 79 7 […]

340 total views, 3 views today

DAFTAR NILAI UTS GANJIL 2018-2019 MK PENGEMBANGAN KARAKTER (IKK322) PARAREL 2 No. NIM Nilai UTS No. NIM Nilai UTS 1 A14150005 67,0 51 H14160015 65,5 2 A34150017 56,5 52 H14160020 59,0 3 A34150038 45,5 53 H14160021 63,5 4 A34150040 62,5 54 H14160022 67,5 5 A34150046 68,5 55 H14160025 56,0 6 A34150081 60,0 56 H14160027 76,0 […]

737 total views, 4 views today

DAFTAR NILAI UTS GANJIL 2018-2019 MK PENGEMBANGAN KARAKTER (IKK322) PARAREL 1 No. NIM Nilai UTS No. NIM Nilai UTS 1 I24160001 62,0 51 I24160056 70,0 2 I24160002 68,5 52 I24160057 60,5 3 I24160003 58,0 53 I24160058 70,0 4 I24160004 62,5 54 I24160059 50,0 5 I24160005 93,5 55 I24160060 76,0 6 I24160006 61,0 56 I24160061 68,0 […]

322 total views, 2 views today

DAFTAR NILAI UTS SEMESTER GANJIL 2018-2019 MK. PERKEMBANGAN KELUARGA (IKK215) NO NIM NILAI UTS NO NIM NILAI UTS 1 I24170001 71 60 I24170072 89 2 I24170002 86,5 61 I24170074 81 3 I24170003 88,5 62 I24170076 89,5 4 I24170004 80 63 I24170077 68 5 I24170005 89 64 I24170078 61 6 I24170006 85 65 I24170079 95,5 7 […]

436 total views, no views today